FAQ

Veelgestelde vragen

Hoe lang bestaat De Sterrebloem reeds?
De Sterrebloem is gestart in september 2009, is de pionier van het ontwikkelingsgerichte onderwijs in Deinze en was toen ook de eerste methodeschool in Deinze. We hebben onze vaste stek gevonden in het authentieke schoolgebouw in het landelijke Meigem. Juli 2016 starten we met de renovatie van de bestaande ruimtes en breiden we uit met een ecologisch en esthetisch verantwoorde aanbouw van een nieuwe kleuterschool.
Waarom kiezen voor ontwikkelingsgericht onderwijs?
In een traditionele school wordt er vooral aandacht besteed aan de cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Het is inderdaad super belangrijk dat kinderen leren lezen, schrijven en rekenen.
De grote meerwaarde van het ontwikkelingsgerichte onderwijs is dat er rekening gehouden wordt met de totale ontwikkeling van het kind. Naast de cognitieve ontwikkeling krijgen ook sociale vaardigheden, zelfexpressie, creativiteit, zelfstandigheid enz. een gewaardeerd plekje. Naast kennen en kunnen, mogen de kinderen ook voelen en zijn. Op deze manier ontwikkelen zij een positief zelfbeeld en groeien ze uit tot zelfstandige mensen met een sterke persoonlijkheid.
Zijn jullie erkend door de overheid ?
Ja, we zijn een vrije onafhankelijke school die erkend is door het ministerie van onderwijs. We zijn dus geen privéschool! Dit houdt ondermeer in dat…
• de kinderen op het einde van het zesde leerjaar een erkend getuigschrift “basisonderwijs” kunnen behalen.
• de onderwijsinspectie de kwaliteit van ons aangeboden onderwijs komt controleren. We kregen reeds 1 schooldoorlichting met een schitterend resultaat.
• we van de overheid subsidies ontvangen om het dagdagelijks runnen van de school mogelijk te maken
• onlangs ons “bouwproject” werd goedgekeurd. 
• de begeleiders (=leerkrachten) hun loon rechtstreeks ontvangen vanuit het ministerie van onderwijs.
• De Sterrebloem een welbepaald leerplan moet volgen en de kinderen de eindtermen dienen te halen op het einde van het zesde leerjaar.
Tot welke koepel behoort de school?
De Sterrebloem is een ontwikkelingsgerichte school die behoort tot de FOPEM, Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen. De FOPEM-scholen zijn een groepering van verschillende methodescholen zoals freinetscholen, ervaringsgerichte scholen en projectscholen.
Is De Sterrebloem een school voor buitengewoon lager onderwijs?
Hierop is het antwoord klaar en duidelijk: Nee!
 
1. In onze vorm van onderwijs worden dezelfde eindtermen en ontwikkelingsdoelen gehanteerd als in het traditionele kleuter-, lager onderwijs.
2. Ook het kind-volgsysteem in onze school is gelijklopend aan het traditionele onderwijs.
3. Enkel de manier van lesgeven is ervarings- en ontwikkelingsgericht en daarom beduidend anders.
Is De Sterrebloem een school voor kinderen met leerproblemen of gedragsproblemen? Is onze school voor elk kind geschikt?
Onze school is een gewone basisschool voor gewone kinderen. Dat wil zeggen dat wij ons onderwijs richten op dezelfde kinderen als de gewone scholen en wij dus vanuit de overheid geen extra uren voor extra, specifieke begeleiding en zorg binnen de school krijgen.
Kinderen met leerproblemen kunnen soms wel en soms niet bij ons terecht. Dat hangt af van de bron van die problemen. Als ze bijvoorbeeld veroorzaakt zijn doordat het eerdere type onderwijs niet aansloot bij de persoonlijkheid of de achtergrond van het kind, kan onze aanpak wonderen doen. Als de problemen diep uit het kind zelf voortkomen, is een speciale benadering nodig en verwijzen wij, in samenspraak met het CLB, door naar een beter geschikt onderwijstype. Er geldt dus steeds dat bij de inschrijving gekeken moet worden of onze aanpak bij het kind zal passen. Zie verder bij onze visie op zorg.
Wat moeten kinderen op de Sterrebloem kennen en kunnen?
De Sterrebloem volgt de leerplannen van OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten). Die leerplannen zijn door de Vlaamse overheid goedgekeurd en zijn in overeenstemming met de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen.
Wiskunde en taal worden regelmatig geïnstrueerd en ingeoefend in aparte blokken in de voormiddag. Daarnaast wordt er vooral projectmatig en vanuit thema’s gewerkt. We vinden het belangrijk dat kinderen begeleid worden om verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen leren. Dit betekent dus dat zij zowel zelfstandig als in groep kunnen samenwerken en daarbij hun eigen doelen en eigen planning leren opmaken. Ieder kind is uniek, vandaar dat we ook binnen de leefgroepen differentiëren. Voor sommige kinderen wordt een individueel leertraject opgesteld.
Wat met de overstap van De Sterrebloem naar het secundair onderwijs ?
Op regelmatige tijdstippen bevragen wij “ex”-Sterrebloemers, leerkrachten en directies van secundaire scholen over het functioneren van de Sterrrebloemers in de “grote school”. Dit zijn hun bevindingen:
• De Sterrebloemkinderen zijn gemotiveerd en zijn zeker nog niet schoolmoe. Ze zijn bereid om taken, opdrachten, … aan te pakken zonder dat er punten aan verbonden zijn.
• Ze zijn sociaal gericht. Dit merk je duidelijk aan het feit dat ze heel gemakkelijk de leerkrachten en directie durven aan te spreken, ze het opnemen voor de sociaal zwakkere in de groep, bedreven zijn in samenwerking, …
• Er geen “cognitieve” achterstand is in vergelijking met kinderen uit het traditioneel onderwijs. 
• Hoe ouder de kinderen worden, hoe meer Sterrebloemers er positief “uitspringen”. De aangeleerde vaardigheden omtrent zelfsturing, planning, leren leren, … beginnen volop te renderen vanaf een derde jaar secundair onderwijs.
• De overstap naar het secundair onderwijs voor alle kinderen – om het even uit welke basisschool ze vertrokken zijn – een grote sprong is.
Zal mijn kind kunnen omgaan met een meer hiërarchische cultuur in het secundair onderwijs en beroepsleven?
Onze kinderen leren op een beleefde en open manier op te komen voor hun mening en hierover in gesprek te gaan. We merken bij oud-leerlingen dat hun leerkrachten in het secundair onderwijs dit waarderen, hiervoor open staan en in dialoog treden. Onze kinderen zijn sterk in samenwerking en komen op voor mede-leerlingen. De samenleving is sterk geëvolueerd en eigen initiatief wordt gewaardeerd. Onze school wil een proeftuin zijn voor het toekomstige democratisch samenleven.
Hoe worden kinderen met leermoeilijkheden opgevolgd?
De leerkracht staat niet voor de klas, maar begeleidt de kinderen individueel. Er is geen taakklas. Wel is er een breed teamverband tussen ouders, leerkrachten en kinderen. Op regelmatige basis zijn er overlegmomenten binnen het leerkrachtenteam, indien nodig met externe begeleiders en clb-medewerkers. Dat maakt dat leerproblemen sneller gesignaleerd en vastgesteld kunnen worden. De doorverwijzing naar eventuele specialisten of meer aangepast onderwijs verloopt daardoor vlotter. Meestal kan een groot deel van de leerproblemen reeds in de klas of thuis, in samenspraak met de leerkracht en CLB, opgevangen worden.
Hebben leerkrachten een speciale opleiding genoten?
Zoals op andere scholen heeft elke leerkracht een pedagogisch diploma. Onze leerkrachten kiezen overtuigd voor het pedagogisch project van De Sterrebloem. Zij zijn bijzonder geëngageerd en scholen zich geregeld bij. Ze volgden of volgen een meerjarige ‘Opleiding tot Methodeleerkracht’ of de 3-jarige cursus aan HIVO Nieuwland (Hoger Instituut voor Opvoedkunde). Deze extra opleidingen maken hen sterker om de visie van de school in de praktijk te brengen. Ook op de wekelijkse overlegmomenten of op studie- en denkdagen wordt samen aan het pedagogisch project gewerkt.
Hoe begeleiden we het leerproces van kinderen?
De begeleiders helpen de kinderen om zelfstandig naar eigen oplossingen te zoeken en daarvoor de verantwoordelijkheid te leren dragen. Ze geven de kinderen de ruimte om vanuit de spontane leergierigheid dat elk kind in zich draagt te experimenteren en op onderzoek uit te gaan. Zo kunnen kinderen hun eigen waarden en eigenheid ontdekken en van daaruit leren omgaan met anderen en met de wereld. De kinderen ontdekken de leerstof vanuit zorgvuldig gekozen leerboeken en levensechte situaties in projecten.
Is het zo dat kinderen gewoon vrij gelaten worden?
Helemaal niet. Kinderen krijgen bij ons gehoor en kunnen veel plannen. Om fundamenteel tot leren te komen is het nodig om zich veilig te voelen. Een duidelijke structuur draagt hiertoe bij: dag- en weekplanning, afspraken, … zorgen voor een voorspelbaarheid waar iedereen nood aan heeft. Om kinderen te leren omgaan met vrijheid en zelfstandigheid is deze duidelijkheid belangrijk. Het geven van werkelijke inspraak werkt hierbij zeer positief.
Wordt er op heel wat momenten een beroep gedaan op ouders ?
We zijn een coöperatieve school. Dit uit zich niet alleen in de manier van werken met de kinderen en de klasorganisatie. Onder het motto “samen kunnen we meer dan alleen” worden ook de ouders actief betrokken bij de schoolwerking. Het “samen school maken” vertaalt zich voor de ouders ondermeer in
• de mogelijkheid om de kinderen ’s morgens tot in de klassen te begeleiden. Ouders hoeven niet te wachten aan de poort of aan een welbepaalde lijn.
• het mee nadenken met andere ouders over de klaswerking tijdens een aantal klasoverleggen gedurende het schooljaar.
• een actieve participatiemogelijkheid in diverse werkgroepen zoals werkgroep infrastructuur, de MOScel, werkgroep ICT, de pedagogische raad, werkgroep externe communicatie, werkgroep feest, Raad van Bestuur,….
• het helpen ondersteunen van heel wat klas- en schoolactiviteiten. Zo kunnen ouders helpen bij het zwemmen, het voorlezen, het uitwerken van projecten, het begeleiden van groepjes tijdens uitstappen, het aanleren van bepaalde technieken, het koken en bakken, … .
• het samen nadenken over de visie van de school tijdens diverse soorten van overlegmomenten.
• het feit dat wie zin heeft om ’s morgens samen met de begeleiders en andere ouders een potje koffie te drinken zomaar het bureau kan binnenlopen.
• een schoolorganisatie waarbij de schoolinformatie voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en transparant is.
• een school als een oefenplaats voor democratie
Wanneer je als ouder voor De Sterrebloem kiest, stem je ook in met een minimum-engagement. Dit houdt in dat je een 3-tal keer per jaar een aantal klassen komt poetsen, af en toe een handje komt toesteken op een klusdag, en dat je 3 keer per jaar naar de oudervergadering, waarvan 1 een algemene vergadering is, komt. Dit laatste zorgt er meteen ook voor dat jouw stem gehoord wordt over het algemene beleid van de school.
Hoeveel kost de school aan ouders?
De financiële last voor ouders is gelijk aan deze van elke andere school. Ook wij beperken de kosten voor ouders tot de maximumfactuur (daguitstappen), de diensten (opvang, maaltijden, tussendoortjes) en de extra-murosfactuur (kampen).
Zoals iedere school komen we niet toe met de subsidies voor werkingsmiddelen. Het tekort wordt elk jaar bijgepast door:
• het organiseren van acties en evenementen (wijnverkoop, gezond en eerlijk ontbijt, muzikaal familiefestival, eetfestijn…)
• sponsoring
• extra subsidies voor bijzondere projecten (aankoop fietsjes, snoeptuin, artistieke projecten).
Maar dit is niet voldoende. Wij hebben o.a. geen schoolgebouw ter beschikking vanuit een koepel of een overheid en moeten dit als vereniging zelf bekostigen. Vrijwillige ouderbijdragen –vanuit een solidariteitsprincipe- helpen ons om ons pedagogisch project te realiseren.
Zijn er regels en afspraken binnen De Sterrebloem?
In onze school gelden er belangrijke afspraken, namelijk respect voor de andere, respect voor de natuur en respect voor materiaal. Vanuit deze 3 basisregels werken, spelen, leven, … de kinderen en volwassenen samen.
Zinloze regels en een overdaad aan afspraken proberen we zo veel als mogelijk te bannen uit onze school.
Indien er toch iets fout loopt wordt er niet zomaar gestraft. Tijdens een gesprek brengen we het kind tot inzicht in de gevolgen van zijn gedrag, houding, … voor de “andere”. We proberen het kind zelf te doen nadenken hoe het in de toekomst zo’n probleemsituaties kan vermijden en/of oplossen. Het betrokken kind dient ook steeds te zoeken hoe iets goed kan gemaakt worden voor de “slachtoffers”.
De kinderen worden eveneens actief betrokken bij het organiseren van het klas- en schoolleven. Zo wordt bijvoorbeeld tijdens het schoolforum, De Okkerboom, gesproken over de afspraken in de kampen.
Krijgen de kinderen binnen De Sterrebloem op regelmatige tijdstippen ‘t’huiswerk?
We kiezen er voor om huiswerk beperkt te houden en huistaken gericht aan te bieden. We vinden het immers belangrijk dat er thuis voldoende ruimte is voor het gezinsleven en dat kinderen ook voldoende tijd hebben voor hun hobby’s. Het is onze overtuiging dat huiswerk bepaalde doelen moet realiseren en steeds in het verlengde moet liggen van de opdracht en doelstellingen waar reeds in de klas wordt rond gewerkt. Via huiswerk mogen geen nieuwe inhouden worden meegegeven. Bovendien willen we enkele valkuilen van huiswerk vermijden bvb dat verschillen tussen leerlingen vergroot worden, dat het leidt tot verwarring over de opdracht of dat het een bron van conflichten wordt thuis.
Voor ons heeft huiswerk de volgende doelstellingen:

• leren leren
• ontwikkelen van vaardigheden en attitudes
• terugkoppeling in de groep – leren van elkaars aanpakgedrag
• inoefenen, automatiseren
• remediëring

Hoe wordt De Sterrebloem hun school, de school van de kinderen?
De Sterrebloem is een school op maat van kinderen met oog en oor voor wie ze zijn en hoe zij de wereld zien en ervaren. Een school waar kinderen aanvaard worden zoals ze zijn. Thuis op school dus: een huiselijke sfeer, in contact met elkaar en kleinschalig genoeg om iedereen te kennen.
De kringen zorgen ervoor dat de kinderen gehoord worden en dat ze in belangrijke mate ook zelf inbreng heben in het schoolgebeuren. Het schoolforum, De Okkerboom, biedt kansen om op schoolniveau elkaar een pluim te geven of om een aantal afspraken aan te scherpen of te herbevestigen. De kinderen komen naar aanleiding van toonmomenten ook veel bij elkaar over de vloer zodat iedereen weet wat er op hun school speelt.
Ook de ouders worden betrokken bij het schoolgebeuren. Ze worden gehoord aan de schoolpoort en kunnen vlot bij de begeleiders terecht. Via de oudervergaderingen hebben de ouders inspraak in het hele gebeuren en waar het kan, wordt er ook mee beslist door ouders. En dat voelen de kinderen. Via gezamenlijke klusdagen op school, via het poetsbeurtsysteem komen ouders samen met kinderen op school. Als ouders mee participeren wordt de school van de kinderen ook werkelijk hun school.
De school is pluralistisch en onafhankelijk. Behoren jullie tot een welbepaalde zuil en wordt er godsdienst onderwezen?
Er wordt geen godsdienstonderricht op onze school gegeven. Indien mogelijk wordt er naar aanleiding van Kertstmis, de ramadan, de eerste en plechtige communie, … tijdens de projectwerking, de kringen, … gepraat over de diverse godsdiensten. Zo gebeurt het regelmatig dat kinderen godsdiensten met elkaar vergelijken of vertellen over hun eigen geloofsovertuiging. Als school gaan wij echter niet één bepaalde geloofsovertuiging verkondigen. We vinden het wel belangrijk dat kinderen respect opbrengen voor ieders geloof en zich gaandeweg een eigen mening en al of niet een geloofsovertuiging opbouwen. Ouders bundelen bij ons de krachten om na de schooluren bijvoorbeeld kinderen voor te bereiden op hun eerste communie. Dit is echter volledig vrijblijvend en wordt niet door de school georganiseerd.
Vanuit de overheid krijgen wij uren cultuurbeschouwing. Dit wordt niet als apart vak aangeboden, maar is verweven doorheen de hele school- en klaswerking.
Werkt De Sterrebloem met een beperkt aantal kinderen ?
Ja, we laten 10 kinderen per geboortejaar toe. Tijdig inschrijven is dan ook de boodschap ! Naast argumenten omtrent veiligheid, vinden we het ook belangrijk dat kinderen goed en van nabij kunnen gevolgd worden door de begeleider. Vandaar dat we met kleine groepen van maximaal 10 kinderen per geboortejaar werken. 
Waarom werken jullie met heel wat leefgroepen?
Hiervoor zijn er heel wat pedagogische argumenten. De hoofdargumenten zijn:
• We vinden het belangrijk om kinderen in diverse sociale rollen te laten functioneren. Dit houdt in dat ieder kind binnen een leefrgroep één jaar één van de jongsten is en één jaar het desbetreffende kind één van de oudsten zal zijn. Zo zal het kind het eerste jaar vooral in een “ontvangende” rol zitten. Het tweede jaar zal dit kind echter vaardigheden leren vanuit een “gevende, oudere” rol.
• Een leefgroep is een dynamische groeperingsvorm. Dit zorgt er ondermeer voor dat er geen “vaste groepen” ontstaan vanaf het 2e leerjaar tot en met het zesde leerjaar. Integendeel, ieder schooljaar is de groepssamenstelling gedeeltelijk veranderd waardoor kinderen telkens de kans krijgen om andere rollen, andere posities, … binnen de klasgroep op te nemen.
• Daar de begeleider de kinderen ook minstens 2 schooljaren in zijn klasgroep heeft, leert hij de kinderen vanuit de diverse rollen kennen. Etiketjes kleven (kind X is zo !) gebeurt dan ook niet bij ons.
• Naast de degelijke sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen binnen de leefgroep, is het voor de begeleider mogelijk om heel sterk te gaan differentiëren en in te spelen op de diverse niveaus van de kinderen.
Wordt er getoetst in De Sterrebloem en hoe worden de vorderingen van de kinderen aan de ouders bekendgemaakt?
De leerkracht evalueert voortdurend samen met de kinderen. Dat gebeurt door middel van toetsen, maar ook door sterke individuele begeleiding en observatie. De prestaties worden echter niet omgezet in cijfers. Cijfers zeggen immers slechts iets over een klein deel van het leven. Toch wordt er een verslag opgesteld. Dat verslag wordt tweemaal per jaar (januari en juni) meegegeven. Het bevat niet enkel de verstandelijke vorderingen. Het proces dat aan de resultaten voorafgaat is immers even belangrijk. En hoe een kind tot een resultaat kwam, hoe een kind zich voelt in een groep, hoe het met werkhouding is gesteld, hoe de gevoelstoestand is, het wordt uitvoerig in onze verslagen besproken. Bovendien worden niet enkel de sterke en de zwakke punten vermeld, er wordt ook gezegd wat er gedaan wordt om die toestand te verbeteren. Doordat we niet werken met punten, maar wel met uitgeschreven teksten, kunnen kinderen zich niet met anderen vergelijken, enkel met zichzelf. Het kind wordt ook persoonlijk aangesproken in het verslag. Zo wordt het gerespecteerd en gestimuleerd om zijn eigen verantwoordelijkheid op te nemen. Minstens tweemaal per jaar (oktober, januari en juni) worden de ouders uitgenodigd voor de bespreking van het verslag. Tijdens het schooljaar worden de vorderingen zoveel mogelijk informeel meegedeeld.
Vanaf wanneer is de school open? Is er een kinderopvang?
Je kunt in De Sterrebloem de kinderen ’s ochtends brengen vanaf 7.30 uur. Om 8.55 uur beginnen we met de lessen. Tijdens de middag is er een pauze van 13.00 uur tot 13.45 uur. We stoppen om 16.00 uur. De woensdag stoppen we om 12.00 uur, vrijdag om 15.00 uur.
Er is avondopvang in De Sterrebloem voorzien tot 18.00 uur, ook op vrijdag. Uitgezonderd op woensdag, dan loopt de opvang tot 17.00 uur.
Kunnen de kinderen ’s middags picknicken of biedt De Sterrebloem ook warme maaltijden aan?
De kinderen kunnen over de middag ofwel hun picknick ofwel een warme maaltijd verorberen. Om de organisatie van de warme maaltijden vlot te laten verlopen, dient er wel voor een langere periode ingeschreven te worden. 
Meer hierover lees je ook in de praktische informatiebrochure.
Mogen kinderen van een ontwikkelingsgerichte school alles? Leidt de pedagogiek dan niet tot structuurloze kinderen?
We proberen in onze school situaties te creëren waar iedereen optimaal met elkaar kan samenwerken. Natuurlijk zijn er op onze school ook regels en afspraken. Kinderen hebben een duidelijke structuur binnen duidelijk afgebakende grenzen nodig. Zo leren ze omgaan met hun vrijheden en verantwoordelijkheden. Stukje voor stukje worden de grenzen uitgebreid als blijkt dat ze dit aankunnen.
Afspraken worden gemaakt in de klas en tijdens het schoolforum, De Okkerboom. Daar worden voorstellen gedaan, afspraken -die het hele schoolgebeuren aangaan- opgesteld en besproken.
Als regels of afspraken overtreden worden, spreken kinderen elkaar aan. Dit is een vaardigheid waar ze in de loop der jaren mee leren omgaan.
De kinderen worden getraind in assertiviteit. Leidt dat niet tot agressiviteit? En wat met verlegen kinderen?
Jezelf op een degelijke manier kunnen uiten en verwoorden, vinden wij belangrijk. Het komt al eens voor dat de kinderen hun mening laten horen op een iets minder elegante manier. De begeleider wijst hen hierop en probeert hen stap voor stap met hun eigen assertiviteit te leren omgaan. Je hebt kinderen die gemakkelijk naar voren treden en kinderen die liever in een hoekje zitten. In plaats van de verbaal sterken verbaal sterker te maken, zorgen wij ervoor dat zij leren wat luisteren naar anderen is. En in plaats van de verbaal zwakkeren in een hoek te drummen, proberen wij hen het plezier en de kracht van het woord te doen ontdekken. Jezelf als mens goed voelen, heeft immers weinig te maken met hard roepen of weinig vertellen, maar alles met eigenwaarde. Elk kind heeft zijn eigen persoonlijkheid en die mag herkenbaar blijven.
Hoe ziet een dag in De Sterrebloem eruit?
9h: De begeleiders nodigen de kinderen uit om naar de leefgroep te komen. Deze gaan in de kring zitten. Elke leefgroep start met een kringmoment waarbij naar de kalender, het weer en het dagprogramma wordt gekeken.
Bij de kleuters is er elke dag een andere kring nl. algemene kring, boekenkring, nieuwskring en natuurkring. Hiervoor mogen de kinderen telkens iets meebrengen van thuis. Van hieruit wordt dan vertrokken om de ochtendactiviteit in te vullen. Het meegebrachte zorgt steeds voor leuke impulsen voor knutselactiviteiten, spelletjes, …
De kinderen van de lagere school starten in de voormiddag met de algemene vakken: rekenen en taal. Naast de instructiemomenten hebben de leerlingen ook een grote eigen verantwoordelijkheid over hun werk. Zo leren ze zelf te plannen wat ze wanneer gaan doen en ervoor te zorgen dat alles tegen het eind van de week ook daadwerkelijk gedaan is.
11h: Na het intense denkwerk is het tijd voor pauze. De kinderen krijgen fruit en hebben een halfuurtje tijd om zich uit te leven op het speelterrein.
11h30: Er wordt nog een uurtje verder gewerkt en dan is het tijd om te eten. De kinderen kunnen een warme maaltijd van school nuttigen of hun eigen gevulde brooddoos meebrengen. Soep en andere dranken worden op school voorzien. Ook nu hebben ze voldoende tijd om zich even te ontspannen.
13h45: In de namiddag wordt er projectmatig gewerkt. De keuze van de projecten kan op verschillende manieren gebeuren. Vaak kiezen de kinderen zelf (gezamelijk) waarrond een aantal weken gewerkt zal worden. Er zijn natuurlijk ook zaken die ze moeten gezien hebben. Komen deze niet vanzelf aan bod dan zorgen de begeleiders ervoor dat deze projecten ook een plaatsje krijgen in het lessenrooster. Tenslotte zijn er ook nog projecten die zich opdringen omdat ze op dat moment nodig zijn b.v. om pesten te voorkomen.
15h45: De dag wordt afgesloten met een gezamenlijk vieruurtje. Dit kan een stuk fruit, een koek of yoghurt zijn. De tussendoortjes worden steeds door de school zelf voorzien. De kinderen hoeven dus zelf niks mee te brengen.