Onze pijlers

Onze pijlers

Een veilige leeromgeving

 

 

Huiselijke sfeer

De Sterrebloem werkt in een gebouw met tuin, zandbak en speeltuigen. We proberen er een huiselijke sfeer te scheppen. We spreken over de klassen, over de tuin en de keuken. Daar is er altijd plaats voor een gezellige babbel bij een kop koffie of thee.

Kleinschaligheid

Het werken in leefgroepen, het leren via projecten en de grootte van de ruimtes en tuin laten geen onbeperkte instroom kinderen toe. Het is bovendien belangrijk dat iedereen iedereen kent, met iedereen contacten kan leggen en dat er relaties zijn tussen kinderen van verschillende leefgroepen. Daarom wordt het aantal kinderen per geboortejaar beperkt.

De leefgroepen

De Sterrebloem werkt niet met klassieke kleuterklassen en leer- of studiejaren, maar wel met leefgroepen. Tot de kinderen leerplichtig zijn, kunnen zij terecht in de eerste leefgroep (van 2,5 tot 6 jaar) waar zij door twee begeleiders ontvangen worden. Vanaf 6 jaar begint de leerplicht. De lagere school (de leerjaren) is opgesplitst in drie leefgroepen die telkens twee leerjaren omvatten.

Over de leefgroepen heen wordt, naargelang de noden van de groep of de kinderen, extra ondersteuning geboden door de begeleiders die de uren ‘Gelijke Onderwijskansen’ (GOK) en ZORG opnemen. Dit gebeurt in gezamenlijk overleg met alle begeleiders.

Warm en open contact

We willen ervoor zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn. Daarom hechten we veel belang aan open communicatie. Het is belangrijk dat kinderen, begeleiders en ouders hierin hun eigen verantwoordelijkheid opnemen en oprecht zijn. Hiermee proberen we ervoor te zorgen dat iedereen zich goed voelt op onze school.

Duidelijke structuur

Om fundamenteel tot leren te komen is het nodig om zich veilig te voelen. Een duidelijke structuur draagt hiertoe bij: dagplanning, weekplanning, regels en afspraken… zorgen voor een voorspelbaarheid waar iedereen nood aan heeft. Om kinderen te leren omgaan met vrijheid en zelfstandigheid is deze duidelijkheid belangrijk.

 

Betrokkenheid van het kind

We willen vooral dat kinderen graag naar hun school komen. Daarom krijgen ze veel ruimte om vanuit hun spontane leergierigheid te experimenteren, op onderzoek te gaan en op een brede manier te ontdekken. Zelf initiatief mogen nemen en verantwoordelijkheid leren dragen zijn voor ons twee belangrijke voorwaarden, opdat kinderen op een actieve en betrokken manier tot leren kunnen komen.

Binnen deze open sfeer leren kinderen oprecht samenwerken, -leven en –zijn. Zo bouwen ze hun zelfstandigheid op en leren vanuit hun eigenheid aangenaam kritisch te zijn.

Elk moment van leren wordt verrijkt door de creativiteit van de kinderen. Een creativiteit die we heel hard aanmoedigen en die groeit door de interactie met anderen.

Leer-kracht is begeleider

In de Sterrebloem willen we als leerkracht begeleiders zijn. Dat wil zeggen dat we naast de kracht om kinderen aan te zetten tot leren vooral iemand willen zijn die kinderen begeleidt in hun leerproces.

In eerste instantie zorgen wij ervoor dat de ontwikkelingsdoelen nagestreefd en de eindtermen bereikt worden. Het is de manier waarop dit gebeurt die van het grootste belang is.

Belangrijke begrippen hierbij zijn oprechtheid, respect en verantwoordelijkheid. Oprechtheid betekent dat je als leerkracht geen rol speelt, maar jezelf bent, dat je je fouten kan toegeven en erkennen. Zo’n oprechte houding heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. Hoe kan je namelijk van kinderen verlangen om ‘echt’ te zijn, als je dat niet in grote mate zelf bent.

Dit is echter geen pedagogisch middel; de motivatie moet intrinsiek zijn. Ze moet gebaseerd zijn op zelfrespect en respect voor kinderen. De gunstige pedagogische neveneffecten die een oprechte houding meebrengt zijn natuurlijk mooi meegenomen.

Door de kinderen te respecteren en ook hun verantwoordelijkheid te waarderen, komen we tot een houding van gelijkwaardigheid. Vanuit deze houding is het vanzelfsprekend dat het kind steeds centraal staat. Deze ingesteldheid zorgt ervoor dat we aanspreekbaar zijn, en steeds openstaan voor overleg met kinderen en ouders.

Tekst geïnspireerd op ‘Het gat in de muur’ van Francis van Dinter, (2001)

Ouders doen mee

 

Kinderen, begeleiders en ouders samen, iedereen participeert bij De Sterrebloem.

Informatie uitwisselen

Om zich nauw betrokken te voelen bij De Sterrebloem en zijn/haar kind op school, is een goede informatiedoorstroming broodnodig.

Er zijn verschillende kanalen, die ieder de mogelijkheid geven op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen binnen De Sterrebloem:

Het bloemblaadje: Elke vrijdag wordt het een berichtenbrief naar de ouders gestuurd. Lees het bloemblaadje iedere week, je vindt er immers alle praktische info, de kalender, belangrijke berichten, weetjes…

Evaluatie: Een evaluatie of informatie over je kind krijgt je via het verslag (in veel scholen een ‘rapport’ genoemd) twee keer per jaar. Hierin kan je lezen hoe je kind zich ontwikkelt op verschillende terreinen, of het de leerstof kent, hoe het zich voelt, hoe het evolueert op lichamelijk en creatief vlak, hoe hij/zij samenwerkt…

Mededelingenbord: In de gang vind je aan het mededelingenbord aankondigingen en andere dingen van De Sterrebloem, informatie, vragen, berichtjes van ouders…

De Okkerboom (: het forum): Opmerkingen, vragen, pluimen, ergernissen… rond het leven op school kan je op het forum brengen door een briefje af te geven aan de begeleider van de oudste leefgroep. De aangebrachte punten worden door hen voorbereid en op het forum gebracht.

Nieuwsbrief: De Sterrebloem heeft een eigen nieuwsbrief die enkele malen per jaar wordt verspreid. Daarin vind je verslagen, nieuwtjes, inhoudelijke artikels, berichten uit de leefgroepen en een heleboel nuttige informatie. Als je een bericht hebt voor de nieuwsbrief kan je dit aan de verantwoordelijke ouder afgeven of doormailen.

Persoonlijke contacten: Tussen ouders en begeleiders: het is uiteraard steeds mogelijk om de begeleiding aan te spreken om over je kind of gewoon uit gezelligheid, een gesprek te hebben. Maak hiervoor best een afspraak. Op het einde van het schooljaar wordt er met iedere ouder een individueel gesprek gepland.

Leefgroepvergadering: Elke leefgroep organiseert enkele keren per jaar een leefgroepvergadering. Dit is een belangrijk kanaal tussen school en thuis. Ouders, begeleiders en (eventueel) andere medewerkers bespreken en evalueren samen de leefgroepwerking. Het is de bedoeling om er samen te denken, te werken en beslissingen te nemen. Het project waarmee de kinderen bezig (zullen) zijn, of waarmee ze bezig waren, staat vaak centraal.

Informatie-avonden: Er wordt een spreker uitgenodigd, iemand bereid een onderwerp voor… Ouders kunnen suggesties doen over welke onderwerpen aan bod kunnen komen.

 

Samen overleggen en beslissen

Participeren is niet alleen meedenken, – plannen, – uitvoeren en – weten. Participatie is ook meebeslissen over het reilen en zeilen in De Sterrebloem. Wil je heel precies weten over welke aspecten (dienstverlening van ouders aan ouders – pedagogisch/didactisch – financieel/materieel – menselijke aspecten) ouders, externen, personeel en kinderen informatie– , inspraak– en beslissingsrecht hebben, dan kan je de informatie hierover bij de begeleiders opvragen.

Leefgroepmeeting: de meeting per leefgroep vindt plaats als kinderen of begeleiders het nodig vinden. In een meeting zitten verschillende zaken vervat zoals:

– Op een begrijpelijke manier het waarom van de afspraken en regels uitleggen

– Conflicten leren hanteren: het gevoel aanvaarden, maar niet steeds het gedrag: de twee partijen uitnodigen om hun verhaal te vertellen, hun motieven laten uitspreken, helpen een oplossing zoeken die voor alle partijen aanvaardbaar is

– Het kind eens extra in de bloemen zetten en zo zijn status in de groep verbeteren

– Wijzen op wat kinderen wel goed kunnen en doen

– Kinderen het gevoel geven dat ze erbij horen, door ze verantwoordelijkheid te geven die ze aankunnen, door naar hen te luisteren

– Werken rond gevoelens, de sociale vaardigheden helpen ontwikkelen: bijvoorbeeld tonen hoe je het aan boord kunt leggen om in een spel binnen te geraken, leren gevoelens en wensen op een aangepaste manier uiten…

– Verhalen aanbieden die identificatiemogelijkheden bieden

– Aandacht hebben voor pestgedrag

 

De Okkerboom (het Forum): maandelijks komen alle kinderen tijdens de Okkerboom samen. Hier worden zaken die de hele school aanbelangen besproken. Er kunnen agendapunten komen van een leefgroep, ouders, begeleiders en anderen. De agendapunten worden doorgegeven aan de oudste leefgroep, zodat zij dit kunnen meenemen in hun voorbereiding. De besluiten komen in het verslagboek en in de berichtenbrief.

De oudervergadering: de oudervergadering is een belangrijke bijeenkomst in De Sterrebloem die plaats vindt in december, juni en augustus. Deze wordt voorbereid door de Raad van Bestuur. Alle betrokkenen binnen de school worden er verwacht: ouders, begeleiders, personeel… Soms wordt een extra vergadering georganiseerd.

In de eerste plaats is de oudervergadering een informatiekanaal waar informatie die het geheel van De Sterrebloem aanbelangt, aan bod komt. Informatieverspreiding is tevens een manier om de betrokkenheid van iedereen te verhogen.

Tijdens de algemene vergadering, de oudervergadering begin december, wordt ook de begroting goedgekeurd en de mening van iedereen bevraagd. Elkeen die betrokken is bij De Sterrebloem wordt dus tijdens de oudervergaderingen geraadpleegd over allerlei belangrijke aangelegenheden. Het gaat daarbij om thema’s die iedereen aanbelangen. Er wordt naar de mening van elkaar geluisterd met de bedoeling om zo tot betere voorstellen te komen waarover in een later stadium in de passende werkgroep kan beslist worden.

Daarnaast worden de werkgroepen van De Sterrebloem doorgelicht, geëvalueerd en bijgestuurd als dat nodig is. Ook kunnen over inhoudelijke standpunten aparte vergaderingen of werkgroepen bijeengeroepen worden. De evaluatie (of de opvolging ervan) van de gehele werking wordt voorgesteld.

Op voorstel van een werkgroep (en uitzonderlijk op voorstel van de Raad van Bestuur) kunnen alle betrokkenen op deze vergadering samen grote plannen smeden, knopen doorhakken en belangrijke beslissingen nemen, maar enkel indien de punten voorafgaand op de agenda stonden. Beslissen kan enkel wanneer het onderwerp grondig is voorbereid door een werkgroep en/of de Raad van Bestuur en wanneer er reeds voorafgaand geraadpleegd is in diverse organen. Voorbereiding bestaat onder meer uit het verzamelen van achtergrondinformatie, het geven van duiding, het beschrijven van de historiek van De Sterrebloem, het toetsen aan de algemene waarden en visies die in De Sterrebloem leven…

Tijdens de algemene vergadering wordt ook de Raad van Bestuur voor het komende schooljaar voorgesteld en wordt een vertrouwensstemming georganiseerd. Nieuwe leden kunnen zich opgeven.

Structuren voor het beheer van de school: De Sterrebloem bestaat uit twee verenigingen namelijk: ‘De Sterrebloem vzw’ en ‘De Sterrestengel vzw’. De Sterrebloem vormt het schoolbestuur. De Sterrestengel verzamelt financiële middelen voor de werking van de school.

Structuren die verder reiken dan onze school: FOPEM en SOM

 

 

 

Werken met projecten

 

In De Sterrebloem wordt, naast andere werkvormen, geleerd vanuit projecten. Met leren bedoelen we niet alleen schrijven, rekenen, lezen, Frans, kennis over de wereld… maar ook het leren op lichamelijk, sociaal, emotioneel en creatief vlak en het verwerven van goede leerhoudingen en denkvaardigheden.

Door het probleem- en ontwikkelingsgericht projectonderwijs leren kinderen immers naast rekenen en taal ook problemen oplossen, doelen stellen, informatie verwerken, plannen, strategieën ontwerpen, samenwerken, afspraken maken, evalueren, gevoelens uiten, doorzetten…

We geven hier slechts een korte uitleg over het projectwerk. Wie hierover meer informatie wil, kan terecht bij de begeleiders.

Een project start vanuit een probleem of een interesse dat met de volledige leefgroep aangepakt wordt. Voorbeelden zijn: hoe steek ik een musical in elkaar?, hoe leefden de Grieken?, hoe kunnen we pesten aanpakken en vermijden?, kamp voorbereiden…
Ieder project probeert een oplossing te vinden voor het probleem onder de vorm van een eindproduct. Dit doel wordt bereikt in een zestal weken. De begeleiders plannen samen met de kinderen de activiteiten en de nodige stappen om het doel te bereiken. Afhankelijk van het project kan het product allerlei vormen aannemen: een musical, een tentoonstelling, een reisgids, een gebruiksvoorwerp, een boek, een restaurant… Dit gericht werken naar het eindproduct houdt de spanning hoog en de inspanning gericht.

Het onderwerp van het project wordt verder uitgediept op historisch, geografisch en maatschappelijk vlak. Doordat de kinderen zo een duidelijke ervaring hebben (hoe moeilijk het is om vuur te maken, hoe nat je wordt zonder plastic…), ontstaan er relevante vragen en problemen die ons plaatsen in tijd en ruimte.

In de periodes tussen twee projecten komen vaak elementen die hierboven beschreven zijn ter sprake. Het project is dan teneinde en de kinderen verwerken op die manier hun ervaring. Vaak is het mogelijk vele opmerkingen en ervaringen dan te verbinden met meer herkenbare leerstofinhouden. Waar het project leidt tot rekenproblemen (oppervlakteberekening of iets dergelijks) wordt dit in de voormiddag direct aangepakt in de rekenles. Natuurlijk liggen er ook veel mogelijkheden in de taalles: woordenschat, spelling, verhalen, scenario’s en verslagen schrijven… Toch willen we nog eens stellen dat het niet de bedoeling is leerstofinhouden te verwerken in het project. Waar er verbanden zijn, kunnen die na het project rustig opgenomen worden. Kinderen zijn dan vaak erg gemotiveerd om daarover verder te leren.

Deze manier van werken vermijdt sleur en onderhoudt de interesse en motivatie van de kinderen. Het leren wordt zinvoller en diepgaander.

Cultuurbeschouwing

De Sterrebloem staat niet voor een bepaalde godsdienst. Het wordt er ook niet onderwezen als vak. In De Sterrebloem is er eerbied voor elke godsdienstvorm. De werk- en leefsfeer geven ruimte en respect aan elk kind en zijn gebaseerd op samenwerking en solidariteit. Naast de algemene menselijke waarden is er ook ruimte voor bewondering & verwondering, voor confrontatie met de mooie dingen in het leven én confrontatie met pijn/dood. Vanuit de school nemen we geen initiatief om godsdienstige rituelen (communies, ramadan, lentefeest…) te organiseren. We staan er echter wel voor open deze mee te ondersteunen.