Hoe inschrijven

Inschrijven van nieuwe kinderen is vanaf nu digitaal mogelijk!

De inschrijvingsperiode voor jullie kinderen is open.

U kunt contact opnemen met Ellen via info@desterrebloem.be om jullie te informeren en/of in te schrijven. In een teleconferentie kunnen jullie kennis maken met onze school. Het inschrijven zelf, kan ook via digitale weg. Dus wacht niet, nu is het moment!

Voor de geboortejaren 2018 en 2017, en ook voor 2014 en 2013 zijn er nog verschillende plaatsen vrij. Ook voor de andere geboortejaren is er hier en daar nog een plaatjes. Voor kinderen met broertjes en zusjes kijken we graag naar wat nog mogelijk is.


Inschrijvingsprocedure voor het huidige schooljaar

Inschrijvingen voor het huidige schooljaar kunnen het hele jaar door indien er nog open plaatsen zijn en geen plaats wordt ingenomen die toegekend is aan een kind dat reeds ingeschreven is voor het volgende schooljaar. 


Inschrijvingsprocedure voor het komende schooljaar

Kinderen die in de loop van het schooljaar waar de inschrijvingsperiode voor geldt 2,5 jaar worden (of reeds zijn), mogen naargelang de voorrangsregeling tijdens één van de volgende inschrijvingsperiodes worden ingeschreven:

  • de voorrangsperiode voor broertjes en zusjes van kinderen die reeds ingeschreven zijn in De Sterrebloem en voor kinderen van personeelsleden: vanaf de eerste schooldag na de herfstvakantie tot de laatste schooldag voor de kerstvakantie. Er worden geen kinderen uit deze groep geweigerd.
  • de reguliere inschrijvingen: vanaf de eerste schooldag van maart.

Zolang er plaatsen vrij zijn (max. 11 ll per klasgroep) worden kinderen direct ingeschreven. Is de klas voltallig dan blijven de kinderen aangemeld en staan ze op een wachtlijst. Wanneer er plaatsen vrijkomen worden deze kinderen (ouders) in chronologische volgorde gecontacteerd. Vergeet niet de nodige papieren mee te brengen. Zie verderop.

Een leerling die zich niet ingeschreven heeft in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, is zijn voorrang kwijt. De leerling kan zich nog wel inschrijven in de reguliere inschrijvingsperiode.

 

Voortaan kan je ook online berekenen op welke datum precies jouw kind voor het eerst naar school mag. Het Ministerie van Onderwijs en Vorming publiceerde daarvoor een online tool. Klik hier voor deze tool.


Weigeren van een leerling

Het schoolbestuur kan/moet de inschrijving van een leerling weigeren als:

1. De leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de effectieve instap.
2. De inschrijving van de leerling tot doel heeft in dat schooljaar afwisselend naar verschillende scholen te gaan.
3. De capaciteit wordt overschreden.
4. De leerling het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar uit de school werd verwijderd.
5. De capaciteit voor anderstalige nieuwkomers is bereikt.
6. De leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft.

De inschrijvingen (en desgevallend aanmeldingen = kenbaar maken van een intentie tot inschrijven) worden chronologisch genoteerd in speciaal daarvoor voorziene inschrijvings- en aanmeldingsregisters. Zoals in de regelgeving voorzien is, verklaren de ouders zich schriftelijk akkoord zowel met het pedagogisch project van de school als met het schoolreglement bij elke inschrijving en dit binnen een termijn van 21 dagen volgend op de inschrijving. Deze akkoordverklaring is een strikte voorwaarde om een rechtsgeldige inschrijving te bekomen. Voor ouders die hun kind inschrijven of aanmelden na 10 juni, voorafgaand aan het betreffende schooljaar, is deze termijn slechts 3 dagen.


Informatiemoment voor nieuwe ouders

Wie zijn/haar kind geldig ingeschreven heeft en nog geen informatieavond of -dag meemaakte, verbindt er zich toe alsnog zo'n info-moment (of een gesprek met de coördinator) te volgen nog voor de aanvang van het nieuwe schooljaar. Dit is nodig om echt zicht te krijgen op het pedagogisch project van de school. Eveneens geven de ouders met het onderschrijven van dit reglement te kennen dat ze de de klas- en schooloverleggen bijwonen en hun engagement opnemen binnen de school.


Documenten om de inschrijving te vervolledigen:

Bij de inschrijving dienen volgende zaken aan de school bezorgd te worden:

  • een kopie van de ISI-kaart van het kind of kopie van de Kids-ID kaart of uittreksel uit het bevolkingsregister (ifv rijksregisternummer)
  • een ingevulde medische fiche (te downloaden hieronder)
  • vragenlijst over de achtergrond van je kind ( te downloaden hieronder)
  • een ingevulde leerlingenfiche voor de administratie (te downloaden hieronder)

Alle nodige kopieën kunnen op school genomen worden.